Nieuwe Media en het Auteursrecht

 • Nieuwe Media en het Auteursrecht (Bachelorvak, 7,5 ECTS) [NL]
  • Het gebruik van en de toegang tot auteursrechtelijk beschermde informatie (beeld, muziek, film, tekst, software) op het internet geeft aanleiding tot discussie tussen producenten en consumenten van informatieproducten. Met de invoering van nieuwe media rijst enerzijds de vraag of binnen het bestaande recht in het gewenste beschermingsniveau kan worden voorzien en anderzijds of de informatie voor een ieder toegankelijk blijft. Opnieuw moet worden beschouwd of bestaande concepten kunnen worden toegepast of dat wijziging van het instrumentarium noodzakelijk is. Onder druk van de verschillende belanghebbenden wordt veelvuldig nieuwe regelgeving aangenomen. Daarbij is het de taak van de wetgever een belangenafweging te maken tussen de vrije toegang tot informatie enerzijds en de bescherming van de auteursrechthebbende anderzijds.
   Communicatietechnologie en auteursrecht hebben elkaar van oudsher in sterke mate beïnvloed. Met de uitvinding van de boekdrukkunst werd een belangrijke grondvoorwaarde gecreëerd voor het ontstaan van het auteursrecht. De ontwikkeling van nieuwe uitdrukkingsmiddelen (film en fotografie), nieuwe verveelvoudigingsvormen (geluids- en beeldopnamen en reprografie) en nieuwe verspreidingstechnieken (omroep, kabel en satelliet) heeft het auteursrecht in de loop van de twintigste eeuw gestalte gegeven.
   Veel aspecten van het auteursrecht zijn van belang voor de nieuwe media. In de cursus zal allereerst in algemene zin worden ingegaan op inhoud en omvang van het auteursrecht. Daarnaast zal de historische ontwikkeling van dit gebied onder invloed van de communicatietechnologie worden beschreven aan de hand van een viertal onderwerpen: vroege fotografie, de fonograaf, software en computer generated works.
   Daarnaast is er veel aandacht voor actuele onderwerpen zoals: de status van de hyperlink, databankrecht, uitoefening en handhaving van het auteursrecht (exploitatierecht, gebruiksrecht, aansprakelijkheid internet informatie- en service providers, technische bescherming en privacy), Peer to Peer, standaardisatie en interoperabiliteit, open source en creative commons.
  • Nieuwe Media en het auteursrecht wordt gegeven in periode  4 (semester 2) 2010-2011
  • Contactpersoon: Lucky Belder