Beginselen Intellectuele Eigendom

  • Beginselen Intellectuele Eigendom (Bachelorvak, 7,5 ECTS) [NL]
    • De aan de verschillende intellectuele eigendomsrechten ten grondslag liggende beginselen worden behandeld, waarna vervolgens met name wordt ingegaan op het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht, maar andere IE-rechten, zoals naburige rechten, het portretrecht en de slaafse nabootsing komen ook aan bod.
      In het bijzonder wordt stilgestaan bij (i) criteria voor bescherming, (ii) beschermingsomvang en (iii) rechthebbende
    • Beginselen IE wordt aangeboden in periode 3 (tweede semester) 2010-2011
    • Contactpersoon: Dick van Engelen